Канцеларија овере општине Косовска Митровица

На овој страници можете преузети потребне обрасце.
advanced divider

Уплате вршити на:
Број жиро рачуна
840-742251843-73
Позив на број:
41-310
Прималац:
СО Косовска Митровица

advanced divider
У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, ове послове настављају да обављају основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије основних судова, као и општинске управе.

ИЗЈАВА

ПУНОМОЋЈЕ

за преузимање уверења о пребивалишту

ПУНОМОЋЈЕ

за потпис, оверу и подизање личних докумената

САГЛАСНОСТ

за путовање детета - мајка

ПУНОМОЋЈЕ

за издавање возачке дозволе

ПУНОМОЋЈЕ

за потпис и оверу докумената за пребивалиште новорођног детета

ПУНОМОЋЈЕ

пуномоћје за подизење извода из МКР и уверења о држављанству

САГЛАСНОСТ

за путовање детета - отац

ПУНОМОЋЈЕ

(захтев) за издавање личне карте

ПУНОМОЋЈЕ

за оца и другог родитеља за издавање захтева за ЛК детета

САГЛАСНОСТ

оца за пријаву детета на адреси мајке

САГЛАСНОСТ

оба родитеља за путовање детета

ПУНОМОЋЈЕ

за предавање и преузимање путне исправе (пасоша)

ПУНОМОЋЈЕ

за оца, за пријаву пребивалишта детета на адреси мајке

ПУНОМОЋЈЕ

родитеља за предају захтева за путне исправе (пасоше) деце

ПУНОМОЋЈЕ

за предају захтева за путну исправу (пасош) за малолетно дете

ПУНОМОЋЈЕ

за потпис, оверу докумената и подизање визе

ПУНОМОЋЈЕ

другом лицу за предају захтева и подизање путне исправе (пасоша)