Канцеларија овере општине Косовска Митровица

advanced divider
*У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, ове послове настављају да обављају основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије основних судова, као и општинске управе.
advanced divider
Уплате вршити на:
Број жиро рачуна
840-742251843-73
Позив на број:
41-310
Прималац:
СО Косовска Митровица

УВЕРЕЊЕ

о просечним месечним примањима
advanced divider
 • Овера преписа, рукописа, фотокопија, сагласности, пуномоћја.

  Врши се обавезно уз оригинал, у најмање два примерка копије, од којих једна остаје овлашћеном раднику.

advanced divider
 • Овера преписа:
  – Оригинал документа
  – Најмање два преписа (фотокопија)
  – Доказ о уплаћеној административној такси

advanced divider
 • Овера изјаве, овлашћења, сагласности:
  – Најмање два примерка изјаве која се оверава
  – Обавезно присуство странке са личном исправом
  – Доказ о уплаћеној административној такси

advanced divider
 • Овера потписа изјаве два сведока:
  – Најмање два примерка изјаве које се оверавају
  – Обавезно присуство сведока са личном исправом
  – Доказ о уплаћеној административној такси

advanced divider
 • Овера овлашћења за ауто (регистрација возила и управљање истим):
  – Најмање два примерка која се оверавају
  – Обавезно присуство давалаца овлашћења
  – Доказ о уплаћеној административној такси

advanced divider

Цене услуга:

– Овера по примерку документа 170,00 динара

– Сагласност, пуномоћје, изјаве са два сведока 300,00 динара

– Овере извода и држављанства 100,00 динара

– Сагласност родитеља за путовање 300,00 динара

– Овера индекса по листу 50,00 динара

– Овера сведочанства, диплома по копији 170,00 динара

Лица ослобођена од наплате таксе су корисници социјалне помоћи уз доказ решења да су корисници исте

ПУНОМОЋЈЕ

за издавање путне исправе

ИЗЈАВА

за доделу студентске стипендије

САГЛАСНОСТ

родитеља за путовање деце

САГЛАСНОСТ

родитеља за путовање деце
(мајка)

ПУНОМОЋЈЕ

за оверавање докумената, личне и путне исправе

ИЗЈАВА

за остварење права на новчану социјалну помоћ

САГЛАСНОСТ

родитеља за путовање деце
(отац)

УВЕРЕЊЕ

о просечном приходу