Матична служба општине Косовска Митровица

На овој страници можете преузети потребне обрасце.
advanced divider
Захтев (са доказом о уплати) за издавање извода из матичних књига (на домаћем или међународном обрасцу) можете предати лично у вашој матичној канцеларији;

ЗАХТЕВ

за извод из матичне књиге рођених

ЗАХТЕВ

за издавање извода из матичне књиге венчаних

ЗАХТЕВ

за пријаву закључчења брака у иностранству

ЗАХТЕВ

за промену презимена због промене породичног статуса (развод брака, утврђивање очинства, усвајање и сл.)

ЗАХТЕВ

за издавање извода из матичне књиге умрлих

ЗАХТЕВ

за исправку и допуне у матичним књигама

ЗАХТЕВ

за накнадни упис у матичну књигу рођених

ЗАХТЕВ

за пријаву смрти у иностранству

ЗАХТЕВ

за промену личног имена

ЗАХТЕВ

за издавање уверења о слободном брачном стању.

ЗАХТЕВ

за пријаву рођења у иностранству

ЗАХТЕВ

за промену презимена због промене брачног статуса
Матичне књиге:
advanced divider

*  Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

advanced divider

*  Извод из матичне књиге рођених (МКР), венчаних (МКВ) и умрлих (МКУ), који се издаје на основу података које садржи МКР, МКВ и МКУ, има карактер јавне исправе и нема ограничен рок важења.

advanced divider

*  Извод из матичне књиге рођених, веначних и умрлих на иностраном, као и уверење о држављанству, који се издају на основу података које садржи МКР, МКВ, МКУ и МКД, има карактер јавне исправе и има ограничен рок важења, а то је шест (6) месеци од датума издавања