Писарница

Писарница је посебна унутрашња организациона јединица која обавља послове примања и прегледа писмених и других докумената, њиховог разврставања и распоређивања, уписивања у одговарајуће евиденције, доставе у рад, развођења те њиховог чувања у архиви

Опис послова:

 * Пријем поднесака; захтева, молби, предлога, жалби, приговора,допуна.

* Усмена обавештења

* Обавештење заинтересоване странке о заведеном предмету

 

Цене услуга:

* За сваки захтев, молбу, пријаву или други поднесак  170,00 динара

* За жалбе против решења  170,00 динара

Број жиро рачуна:   840-742251843-73

Дечија заштита

– Дечија заштита је скуп програма усмерених на заштиту, бригу и здрав развој деце

У државном и локалном оквиру пружају се услуге социјалне заштите у стању ризика или потребе детета, као и њиховим породицама од стране јавних институција. Пажња је усмерена на побољшање здравственог и емотивног стања детета.

При одељењу друштвених делатности образована је као организациона јединица дечија заштита и поверених послова у области друштвене бриге о деци и заштите породиља, у коме се одвијају послови: остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства од рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета, остваривање права на родитељски и дечији додатак и други послови у складу са законом и одлукама органа града.

 

Корисници :

* Родитељи и деца;

* Породиље;

* Старатељи деце;

* Хранитељи.

 

-Врста поступка:

* Матерински додатак

* Дечији додатак

* Накнада зараде породиљама

* Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју и децу без родитељског старања

* Права на регресивање свих трошкова боравка у предшколским установама

 

-Захтеви:

* Захтев за остваривање помоћи за новорођенче

* Захтев за остваривање помоћи породици са децом

* Захтев комисији за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене

 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНЧЕ (клик за преузимање)

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ  (клик за преузимање)

Матична служба

 •  Захтев за извод из матичне књиге рођених

( Формулар за попуњавање Захтев-за-ИМКР.doc )


 • Захтев за промену презимена због промене породичног статуса (развод брака, утврђивање очинства, усвајање и сл.)

( Формулар за попуњавање Захтев за промену презимена због промене породичног сdoc )


 • Захтев за накнадни упис у матичну књигу   

( Формулар за попуњавање Захтев за накнадни упис у матичну књигу.doc )


 • Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању

( Формулар за попуњавање Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању.doc )


 • Зaхтев за издавање извода из матичне књиге венчаних

( Формулар за попуњавање Захтев-за-ИМКВ .doc )


 • Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих

  ( Формулар за попуњавање Захтев-за-ИМКУ.doc )


 • Пријава смрти у иностранству

( Формулар за попуњавање ПРИЈАВА СМРТИ У ИНОСТРАНСТВУ.pdf )


 • Пријава рођења у иностранству

( Формулар за попуњавање ПРИЈАВА РОЂЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ.pdf )


 • Пријава о закључењу брака у иностранству

( Формулар за попуњавање ПРИЈАВА О ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА У ИНОСТРАНСТВУ.pdf )


 • Захтев за исправку и допуне у матичним књигама

( Формулар за попуњавање ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ И ДОПУНЕ У МАТИЧНИМ КЊИАГАМА.pdf )


 • Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених

( Формулар за попуњавање ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ.pdf )


 • Захтев за промену личног имена

( Формулар за попуњавање ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА.pdf )

 • Захтев за исправку у матичној књизи  

( Формулар за попуњавање ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ.pdf )

 • За венчање у службеним просторијама – БЕСПЛАТНО

 

 • За венчања ван службених просторија на територији општине Косовска Митровица – БЕСПЛАТНО

Жиро рачун  840 – 742251843 – 73

Канцеларија овере

 •  Овера: Преписа, рукописа, фотокопија, сагласности, пуномоћја.

  Врши се обавезно уз оригинал, у најмање два примерка копије,

  од којих једна остаје овлашћеном раднику.

    Овера преписа:

  * Оригинал документа

  * Најмање два преписа (фотокопија)

  * Доказ о уплаћеној административној такси

    Овера изјаве, овлашћења, сагласности:

  * Најмање два примерка изјаве која се оверава

  * Обавезно присуство странке са личном исправом

  * Доказ о уплаћеној административној такси

    Овера овлашћења за ауто (регистрација возила и управљање истим):

  * Најмање два примерка која се оверавају

  * Обавезно присуство давалаца овлашћења

  * Доказ о уплаћеној административној такси

    Овера потписа изјаве два сведока:

  * Најмање два примерка изјаве које се оверавају

  * Обавезно присуство сведока са личном исправом

  * Доказ о уплаћеној административној такси

       

   Цене услуга:

  * Овера по примерку документа                                                                         170,00 динара

  * Сагласност, пуномоћје, изјаве са два сведока                                                300,00 динара

  * Овере извода и држављанства                                                                         100,00 динара

  * Сагласност родитеља за путовање                                                                   300,00 динара

  * Овера индекса по листу                                                                                        50,00 динара

  * Овера сведочанства, диплома по копији                                                           170,00 динара

  * Лица ослобођена од наплате таксе су корисници социјалне помоћи уз доказ решења да су корисници исте

    * Уплате вршити на:

  Број жиро рачуна   840-742251843-73

  Позив на број      41-310

  Прималац   СО Косовска Митровица

  ПУНОМОЋЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ:  (Пуномоћје за давање путне исправе-пасоша)

  ПУНОМОЋЈЕ ЗА ОВЕРАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА,ЛИЧНЕ И ПУТНЕ ИСПРАВЕ: (Пуномоћје за оверавање докумената,личне и путне исправе)

  ИЗЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ: (Изјава за доделу студентске стипендије)

  ИЗЈАВА ЗА ОСТВАРЕЊА ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ: (Изјава за остварења права на новчану социјалну помоћ)

  САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПУТОВАЊЕ ДЕЦЕ:  (Сагласност родитеља за путовање деце)

  САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПУТОВАЊЕ ДЕЦЕ-OTAC: (Сагласност-родитеља-за-путовање-деце-otac)

  САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПУТОВАЊЕ ДЕЦЕ-MAJKA: (Сагласност-родитеља-за-путовање-деце-majka)

  УВЕРЕЊЕ О ПРОСЕЧНОМ ПРИХОДУ: (Уверење о просечном приходу)

  УВЕРЕЊЕ О ПРОСЕЧНИМ МЕСЕЧНИМ ПРИХОДИМА: (Уверење у просечним месечним приходима)